Energiebesparing

Er zijn tal van mogelijkheden om energie te besparen en nog comfortabeler te wonen. 

Welke subsidies/financiering zijn er voor energiebesparingsmaatregelen?

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage-renteleningen en er zijn banken die rentekorting geven bij een hypotheek. Er zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Hierbij een overzicht.

Subsidies en financiering Rijk      

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is voor woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren (VvE) beschikbaar. Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je ongeveer 20% subsidie krijgen. Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

 • Subsidie voor duurzame energie – warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 • Energiebespaarlening

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via de SVn is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en VvE's. Het is een landelijke lage-rentelening waarbij minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 geleend kan worden (particulier). Als een VvE uit tenminste 10 wooneenheden bestaat kan maximaal € 25.000 per appartement geleend worden. Voor nul-op-de-meter gelden andere bedragen.

 • Extra hypotheek energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++ woningen is € 9.000. Het extra bedrag voor nul-op-de-meterwoningen is € 27.000. 

 • Laag btw-tarief isoleren en btw op zonnepanelen terugvragen

Isoleer je je woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar onder het 9%-tarief. 

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. 

 • Verlaagd tarief bij collectieve opwek: postcoderoos

Leden van coöperaties en VvE's komen in aanmerking voor teruggave van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. 

Subsidies en financiering provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. De provincie moedigt daarmee initiatiefnemers aan en helpt ermee de initiatieven te realiseren.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is de relatie tussen het asbestverbod en energiebesparing?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Het verwijderen van het asbestdak is een goed moment om het dak beter te isoleren en/of  zonnepanelen te plaatsen.

Met een geïsoleerde binnenzijde van het dak beperken bedrijven warmteverlies via schuin dak (erkende energiemaatregel 4a). Dikwijls worden asbestverwijdering, plaatsing van isolatiedak, zonnepanelen en LED-verlichting in 1 arbeidsgang meegenomen. De renovatie wordt zo bekostigd met subsidies en energiebesparingen.

De bedrijfsruimte wordt behalve duurzaam ook comfortabeler en meer waard.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik een lening voor energiebesparende maatregelen aanvragen in de gemeente Zevenaar?

Inwoners van de gemeente Zevenaar kunnen vanaf 1 augustus 2019 een lening uit de stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen gebruiken voor het levensloopbestendig maken van hun woning, asbestsanering en sloop- en herstelwerkzaamheden.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat met de werkzaamheden minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen. Met deze regeling komen diverse wensen van de gemeente samen; de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn en meer levensloopbestendige woningen in de gemeente.

De regeling bestaat uit verschillende vormen van leningen, met bijbehorende voorwaarden. Inwoners die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen. Een lening wordt voor de helft gefinancierd door de provincie Gelderland, de andere helft financiert de gemeente Zevenaar. De eerdere Duurzaamheidslening en het bijbehorende fonds gaan op in de nieuwe regeling. Inwoners kunnen dus onveranderd gebruik blijven maken van deze regeling.

Langer thuis blijven wonen op duurzame wijze
Concrete voorbeelden van een woningverbetering zijn:

 • Levensloopbestendige maatregelen:
  - Aanbrengen traplift;
  - Verwijderen of verlagen van drempels in huis.
 • Maatregelen asbestsanering:
  - Verwijderen van asbest, inclusief verantwoord afvoeren naar gecertificeerd verwerkingsbedrijf;
  - Kosten van een eventuele tijdelijke huisvesting.
 • Funderingsherstel:
  - Bouwkosten voor het herstel van funderingsschade en cascoschade.

Duurzaamheidsmaatregelen die hierbij getroffen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van dak-, vloer-, gevel- en/of spouwmuurisolatie of energiebesparende warmtebronnen, zoals een warmtepomp of zonnepanelen of –collectoren. Voor het hele overzicht van maatregelen dat in aanmerking komt zie https://www.zevenaar.nl/stimuleringslening.

Meer informatie of aanvraag doen
De gemeente beoordeelt of de aanvraag van een inwoner voldoet aan de gestelde eisen in de verordening. Vervolgens wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een krediettoets uitgevoerd. Inwoners die gebruik willen maken van de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen, kunnen meer informatie vinden via: https://www.svn.nl/gemeente/Zevenaar of een aanvraag doen via https://www.zevenaar.nl/stimuleringslening.

Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden bij de onderstaande links.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als winkelier energie besparen?

Door openstaande winkeldeuren gaat veel warmte verloren. Het gebruik van een automatische entreedeur en het correct plaatsen van een luchtgordijn kan een besparing opleveren van tientallen procenten.

Uit een pilotproject in Amsterdam en Tilburg blijkt dat een dichte winkeldeur (die automatisch opengaat als er een klant voor de deur staat) energie bespaart zonder dat de omzet daalt. Een dichte winkeldeur heeft geen invloed op het aantal klanten in de winkel.

Nevenvoordelen van dichte deuren zijn: verbeterde luchtkwaliteit in de winkel, minder tocht, minder ziekteverzuim van personeel, minder last van geluid van buiten en de ruimte is – in de zomer – makkelijker koel te houden. Ook schrikt een dichte deur dieven af.

Naar aanleiding van de resultaten van het pilotproject energiebesparing automatische entreedeur heeft Agentschap NL de factsheet Energie besparen? - Kijk eens naar uw entree! gemaakt.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als MKB duurzaam investeren. Levert dat belastingvoordeel op?

Milieu investeringen

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2019 gebruik maken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst 2019 staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken.

Energie investeringen

Wil je als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. 

Bedrijven die investeren in op de Energielijst 2019 genoemde technieken kunnen tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen sportclubs subsidie krijgen voor zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2018, 09.00 uur. Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld. Het beschikbare subsidiebudget voor 2018 is 8 miljoen euro. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Ook is het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen.

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier kunnen zij vaak winst op behalen. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen maatregelen zoals: led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.

Maatregelenlijst

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie staan op de maatregellijst. Deze bevat een opsomming van maatregelen op het gebied van:

 • verlichting
 • verwarming en ventilatie
 • water
 • bouwkundige maatregelen
 • duurzame energie

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een VVE subsidie krijgen voor onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing?

Wilt u als Vereniging van Eigenaars een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing? Dan kunt u vanaf 1 juli 2017 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een  ‘energielabelsprong’) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Subsidie aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2017 of totdat dit bedrag besteed is. 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag op de website van de Provincie Gelderland


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Als VvE willen we maatregelen nemen om energie te besparen. Is er subsidie of financiering is mogelijk?

Energiebesparing en verduurzaming worden de komende tijd voor VvE’s steeds belangrijker bij het beheren en onderhouden van het gezamenlijke bezit, het appartementengebouw.

VvE-scan

Je hebt de ambitie om het gebouw te verbeteren, maar waar moet je beginnen? Welke maatregelen zijn er? Wat kost dat en hoe blijf je als VvE binnen het maandelijkse budget? Is het voor de VvE haalbaar om geheel Nul op de Meter te worden? Doorgaans is het voor een VvE lastig om deze vragen te beantwoorden.

De provincie Gelderland geeft daarom maximaal € 4.000,- subsidie aan VvE’s die een VvE-scan willen laten uitvoeren. Tijdens een VvE-scan wordt het complex niet alleen technisch doorgelicht, maar wordt ook de financiële situatie van de VvE bekeken. Uit de verkenning wordt duidelijk of de VvE kansrijk is om (in stappen) naar Nul op de Meter (NOM) te gaan. Een gebouw met Nul op de Meter is verregaand verduurzaamd en heeft (bijna) geen energierekening meer. De vermeden energiekosten worden gebruikt om de investeringen van te betalen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website VvE Energieloket Gelderland.

Subsidie en VvE Energiebespaarlening

Recent zijn nieuwe subsidieregelingen van kracht geworden, ook voor de VvE. Daarmee wordt het eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Door aangepaste wetgeving krijgen VvE’s ook meer mogelijkheden om - indien nodig - geld te lenen om de maatregelen te financieren.

Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Hiermee kan een vereniging subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
 • energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding;
 • het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie.

Ook is het mogelijk om met de VvE Energiebespaarlening, speciaal voor Verenigingen van Eigenaren, energiebesparende investeringen in of aan een appartementencomplex te financieren. Kijk voor meer informatie op de website VvE Energieloket Gelderland.

Op de website van VvE Belang vind je informatie over de mogelijkheden. Je leest op de website van VvE Belang hoe je ideeën en plannen kunt uitwerken tot een concreet en goed onderbouwd plan van aanpak. Ook heeft VvE Belang producten en diensten beschikbaar om VvE’s te ondersteunen en te begeleiden bij de verduurzaming van hun appartementengebouw.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is er een speciaal energieloket, waar een VvE terecht kan met alle energievragen?

In 2017 is het VvE Energieloket Gelderland van start gegaan.

Het VvE Energieloket is beschikbaar voor alle (leden van) Vereniging van Eigenaren in Gelderland die aan de slag willen met de verduurzaming van hun gebouw. Het VvE Energieloket Gelderland geeft informatie hoe je het gebouw kan verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling.

Het biedt bijvoorbeeld ondersteuning door:

 • VvE’s een scan aan te bieden die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengt
 • Actuele informatie
 • Informatie over beschikbare subsidies en leningen
 • Blogs met o.a. ervaringen van andere VvE’s
 • Informatiebijeenkomsten en activiteiten in de regio

De komende tijd wil het VvE Energieloket met zo veel mogelijk VvE’s in contact komen om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen de huidige maandlasten gebouwen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Spreekt jou dit aan? Neem gerust contact op met het VvE Energieloket Gelderland via 085 – 060 89 39 of stuur een e-mail naar info@vve-energieloket.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies zijn er voor het MKB voor het nemen van energiemaatregelen?

Rijkssubsidie voor duurzame energie

 • Rijksregelingen voor het MKB

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing of opwekken van duurzame energie

 • Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext

Op de websites van het Expertisecentrum Energiebesparen en EnergieNext staan links naar diverse financieringsmogelijkheden.
Op het Digitale Subsidieloket van EnergieNext kunt u de meest relevante en actuele subsidieregelingen op het gebied van duurzame energie doorzoeken (goed te ontsluiten door te zoeken op termen zoals energiebesparing of zonnepanelen).

MKB-loketten voor advies

Elke Topsector heeft een of meer Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) met een mkb-loket dat assisteert bij het vinden van aansluiting bij de onderzoeksprogramma’s en de innovatie-activiteiten binnen de TKI’s.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer (MKB) energiebesparen en/of hernieuwbare energie opwekken?

Wilt u als ondernemer besparen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame omgeving? In onderstaand overzicht is weergegeven waar een bedrijf terecht kan voor een onafhankelijk advies.

 • Expertisecentrum Energiebesparen

Het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) is een groeiend netwerk van actieve ondernemers, overheden, branche- en marktpartijen die hun ervaringen en netwerk delen om tot meer energiebesparing te komen. De belangrijkste doelstelling is het bieden van een onafhankelijke wegwijzer naar bestaande tools, kennis, initiatieven en ervaringen, gericht op energiebesparing in het bedrijfsleven en binnen overheden.

 • MKB Energy CheckUp

MKB Energy CheckUp is voor hotels, restaurants, winkels en kantoren en biedt: benchmark, scan voor energiemaatregelen, installateurs&adviseurs, (kosten)besparing en erkende maatregelen.

 • EnergieNext

EnergieNext is een online kennisplatform, gericht op de Energie en Milieu Technologie (EMT) sector in Oost Nederland. Het verbindt energieprofessionals (in opleiding), onderzoekers, studenten (van MBO tot universiteit) aan de innovaties en ontwikkelingen in het domein van de duurzame energie.  

 • Infomil

Op deze site staat informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en is een hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van (technische) mogelijkheden voor een zuinig energiegebruik in een gebouw.

 • DEC Liemers

Het DEC Liemers heeft tot doel om de Liemers tot meest duurzame regio van Nederland te maken en om met duurzame innovaties nieuwe economische kansen voor de Liemers te benutten. DEC Liemers initieert duurzame projecten, deelt kennis en leggen verbindingen tussen ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Heb ik als ondernemer wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing?

Van de Wet Milieubeheer tot energielabel C voor kantoren. Ondernemers moeten aan verschillende verplichtingen voldoen om energie te besparen. Maar welke zijn dat? U kunt dat binnen 5 minuten in kaart worden gebracht met de online Wetchecker Energiebesparing.

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving.

De Wetchecker Energiebesparing is onafhankelijk en niet-commercieel. Het mooie van de Wetchecker Energiebesparing is dat het regelingen van de betrokken ministeries combineert. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven.

Wilt u snel inzicht in uw energiebesparingsverplichtingen en geld besparen op energie? Ga vandaag nog aan de slag met de Wetchecker Energiebesparing.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer energie besparen bij de verplichte vervanging van synthetische koudemiddelen (HFK’s)?

Wat verandert er?

Milieubelastende koeltechniek heeft zijn langste tijd gehad. Het gebruik van synthetische koudemiddelen (HFK’s) moet in 2030 met bijna 80 procent zijn teruggedrongen. Daarom voorziet Europese wetgeving in een productiebeperking van HFK’s, een gedeeltelijk bijvulverbod vanaf 2020 en een algeheel bijvulverbod vanaf 2030.  

Voor welke bedrijven is dit belangrijk?

Honderdduizenden ondernemers maken gebruik van installaties die gekoeld worden met synthetische koudemiddelen. Ons land telt ongeveer een miljoen industriële koelinstallaties en een half miljoen airconditioners en warmtepompen die gebruik maken van deze koudemiddelen. Ze worden gebruikt in vrijwel alle sectoren waar koeling onderdeel is van het proces. Van food en horeca tot chemie, vastgoed en datacenters.

Wat betekent dit voor mij?

Binnenkort is door de productiebeperking fors minder synthetisch koudemiddel beschikbaar. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben. Mogelijk gaan zelfs tekorten ontstaan aan bepaalde typen koudemiddelen en kan bijvullen binnenkort helemaal niet meer. 

Operationale kosten kunnen ook stijgen door meer lekcontroles. Want waar in het verleden het aantal lekcontroles werd bepaald door de inhoud van de installatie, wordt nu gekeken naar de combinatie van inhoud en Global Warming Potential (GWP), het zogenaamde CO2-equivalent. Het GWP geeft de waarde aan waarmee het koudemiddel bijdraagt aan de opwarming van de aarde ten opzichte van CO2. Deze is voor elk koudemiddel anders. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles van uw installaties.

Bij meer informatie vindt u een links om uit te zoeken welk koudemiddel uw installatie gebruikt en wat de gevolgen en oplossingen zijn per koudemiddel.

Hoe kan ik energie besparen?

De herziening van het F-gassenbeleid geeft duidelijke signalen aan de markt om over te stappen op milieuvriendelijke alternatieven. Steeds meer ondernemers gaan al over op natuurlijke koudemiddelen, zoals CO2, propaan en ammoniak. Want die hebben een GWP van 0 tot maximaal 3. Bovendien gebruiken koelinstallaties met deze koudemiddelen tot wel 40 procent minder energie.

Kijk bij Voorbeelden voor ondernemers die reeds zijn overgestapt op duurzaam koelen

Hoe kies ik een energiebesparende nieuwe installatie?

Inzicht in uw energieverbruik voorkomt het aanschaffen van een ‘oversized’ koelinstallatie. Tips bij het maken van goede keuzes voorafgaand aan de aanschaf van een nieuwe koelinstallatie vindt u bij de links.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is energiemanagement voor mij als ondernemer verplicht vanaf 2018?

Wat verandert er?

Per 1 januari 2018 wordt energiemanagement een erkende maatregel.

Met energiemanagement zorgt u voor een structurele minimalisatie van het energieverbruik van uw bedrijf. Een energiemanagementsysteem (EMS) laat direct zien waar en hoe door een slimmere inregeling energiebesparing mogelijk is. Dit is van belang, want ruim 70% van de klimaatinstallaties blijkt niet goed afgesteld

Met een Energie Registratie- en Bewaking Systeem (EBS) is het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en daarmee kostenbesparingen. De hardware varieert van een slimme meter tot een Gebouw Beheer Systeem (GBS). Bij de EBS-software heeft u de keuze uit diverse pakketten.

Is dit voor mij verplicht?

Ja, indien uw energiegebruik voornamelijk wordt veroorzaakt door klimaatinstallaties. De overheid heeft de volgende sectoren vastgesteld waarvoor de EBS maatregel verplicht wordt gesteld:

 • Metalelektro en MKB-metaal
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Commerciële datacentra
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Kantoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Automotive
 • Horeca
 • Agrarisch
 • Detailhandel en supermarkten
 • Sport en recreatie
 • Voedingsmiddelen

Hoe voer ik een energiemanagementsysteem in?

Bedrijven zijn vrij in hun keuze voor een energiemanagementsysteem. Voor het optimaal invoeren ondersteunt de RVO ondernemers met diverse publicaties, zie RVO - Energiemanagement MJA3

FedEC is de grootste vereniging van energieadviseurs in Nederland. Diverse aangesloten adviseurs zijn gespecialiseerd zijn in energiemanagementsystemen. De contactgegevens vindt u op de website van FedEC.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Moet een kantoor verplicht een energielabel C hebben?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Check daarom het energielabel met op EP-online, zodat je tijdig maatregelen kunt nemen.

Aan welke bouwkundige ingrepen moet ik denken?

De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft een indicatie hoe je aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen.

RVO heeft een overzichtelijk infographic opgesteld met 15 erkende maatregelen voor energiebesparing in kantoren. Deze overlappen deels met de criteria voor energielabel C

Hoe vraag ik een energielabel aan?

Via een adviseur met een BRL9500-certificaat, kijk hiervoor op het Kwaliteitsregister van QbisNL

Meer weten?

Voor verdere informatie kun je terecht op RVO - Energielabel C kantoren.

Let op: nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) zijn.

Becijferd is dat de maatregel vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar oplevert

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een schoolbestuur subsidie krijgen voor advies voor het verduurzamen van de school?

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Waar krijgt u subsidie voor?

 • de inhuur van een expert voor advies om energiebesparende maatregelen te treffen
 • de inhuur voor een expert voor advies om duurzame energiebronnen te benutten
 • de inhuur van een expert voor advies voor het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Een schoolbestuur kan maximaal één aanvraag indienen. Er is ruimte om ongeveer 150 subsidieaanvragen te honoreren.

Green Deal Scholen

Het subsidiekader is onderdeel van de Green Deal Scholen. Het draagt bij aan het doel voor duurzame groei. In het Nationaal Energie-Akkoord is afgesproken de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Zo worden besturen gestimuleerd om daar daadwerkelijk werk van te maken.

Aanvragen

Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 3 oktober 2016 tot vrijdag 31 december 2017, 17:00 uur een aanvraag indienen via het e-Loket. U doet dit met eHerkenning niveau 1. 

eHerkenning

Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Regel dit dus op tijd.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik als VvE gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

Ga je als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor het gebouw maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van de regeling tot en met 31 december 2022.

Subsidie voor energieadvies

Vraag eerst een energieadvies aan, eventueel in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. Je krijgt daarmee inzicht in welke energiebesparende maatregelen voor het gebouw het beste resultaat en rendement geven. De subsidie voor advies vraag je aan, nadat je de kosten hebt gemaakt.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wil je het gebouw voorzien van energiebesparende maatregelen? Hiervoor verleent het RVO subsidie voordat de maatregelen genomen worden. Het subsidiebedrag per koopwoning is maximaal € 20.000.

Adviesgesprek

Vraag een oriënterend adviesgesprek aan! Een goede voorbereiding is het halve werk. Voorkom teleurstelling en laat je eerst informeren voordat je een aanvraag doet. 

Aanvragen

Of je nu advies aanvraagt, of een aanvraag doet voor energiebesparende maatregelen, je kunt de aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Daar vind je meer informatie over het aanvraagproces.

Let op:

 • Dien de aanvraag voor de maatregelen in voordat je start met de renovatie van het gebouw.
 • Je moet minimaal 2 isolerende maatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil. De maatregelen moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakten. Kies je voor de maatregelen dak- en/of vloer/bodemisolatie, dan moet je het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren.
 • Dien je aanvraag compleet in, dus inclusief de uitvoerdersformulieren. Let op dat jehet juiste formulier opstuurt, dus niet het formulier ‘Verklaring Aannemer/Installateur VvE 10-15 jaar of 30 jaar’ van het Nationaal Energiebespaarfonds voor de Energiebespaarlening.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn 0-opdemeter en energieneutrale woningen?

Zo’n 15% van al het energieverbruik in Nederland gebruiken we in woningen. Door betere isolatie en zuinige ketels is het energieverbruik per woning door de jaren heen gedaald. Maar het kan nog duurzamer: een woning die niet méér energie verbruikt dan die zelf opwekt. Zo’n woning is energieneutraal. Er zijn al tientallen energieneutrale woningen in Nederland. Honderden staan op de planning om gebouwd te worden. U kunt kiezen voor nieuwbouw of voor het verbouwen van een bestaande woning. Ook voor huurders komen er energieneutrale woningen.

Kenmerk van een energieneutraal huis is dat de energie die u gebruikt in balans is met de energie die u zelf opwekt. Die balans bereikt u als volgt:

 • U houdt uw energiegebruik zo laag mogelijk, en
 • U wekt de energie die u nodig heeft zelf duurzaam op.

Energieneutraal wonen is slim wonenEnergie opwekken kunt u zelf doen (bijvoorbeeld met zonnepanelen), maar het kan ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met de buren. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, wind, aardwarmte, hout of biogas.

Waarschijnlijk heeft u nog wel stroom nodig van het energiebedrijf (vooral in de winter), maar u levert zelf ook stroom aan dat bedrijf (vooral in de zomer). Over een jaar gemeten is de woning dus ‘nul op de meter’.

Onderdelen van een energieneutraal of nul-opde meter huis

In een energieneutrale woning worden bijna altijd de volgende onderdelen toegepast:

 • Zeer goede isolatie van dak, muren, vloer
 • HR++ glas of triple glas
 • Geen of nauwelijks kieren
 • Een ventilatiesysteem, vaak met warmteterugwinning
 • Een verwarmingsinstallatie met een vloerverwarming die op lage temperatuur werkt. Dit buizensysteem krijgt warm water (van minder dan 55 graden) van een warmtepomp of zonneboiler
 • Zonnepanelen om stroom op te wekken voor o.a. de warmtepomp en alle apparaten
 • Meetapparatuur waarmee u kan zien wat u opwekt en wat u verbruikt.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62