Zonne-energie

De meest gebruikte zonnepanelen zetten 14 tot 18 procent van het zonlicht dat er op valt om in elektriciteit. In 2 tot 3 jaar heeft een zonnepaneel al meer CO2-uitstoot bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren uw zonnepanelen nog 22 jaar milieuvoordeel op!

Ik woon in een monument. Wat kan ik doen met zonnepanelen?

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een monument? Kijk dan op pagina van de gemeente wat het beleid is ten aanzien van monumenten en zonne-energie in uw gemeente.

In de brochure "Zonnecollectoren en zonnepanelen" van de rijksoverheid leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren
en -panelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik ben huurder. Bij wie moet ik zijn als ik zonnepanelen wil?

Ook als u huurder bent en dus geen eigen dak hebt, is het mogelijk stroom op te wekken met zonnepanelen. Er zijn 2 mogelijkheden. U doet mee aan een collectief of u heeft zelf zonnepanelen.

Indien u zonnepanelen op het dak van de huurwoning wil, maak dan goede afspraken hierover met uw verhuurder. Als u zonnepanelen overweegt, zullen dit de eerste vragen zijn waar u tegenaan loopt:

 • Kunnen zonnepanelen op mijn dak?
 • Wat zijn de kosten en baten van zonnepanelen?
 • Waar let ik op bij aanschaf?
 • Aanmelding, onderhoud en monitoring

Bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning moeten huurder en verhuurder afspraken maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten.

Zonnepanelen zijn eigendom van huurder

Indien de zonnepanelen eigendom zijn van de huurder: de huurder kan op eigen kosten zonnepanelen plaatsen. Daarvoor moet hij schriftelijk toestemming vragen aan de verhuurder. Als de huurder de eigenaar wordt van de zonnepanelen is het aan te raden om met de verhuurder af te spreken dat de huurder de zonnepanelen bij verhuizing niet meeneemt, maar een vergoeding krijgt voor de restwaarde. Een andere optie is dat de volgende huurder de zonnepanelen overneemt. De Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang hebben een voorbeeldcontract opgesteld waarin wordt vastgelegd dat voorzieningen die door een voorgaande huurder zijn aangebracht (zogeheten Zelf Aangebrachte Voorzieningen) niet behoren tot de standaarduitrusting van de woning en daardoor niet als zodanig worden onderhouden door de verhuurder. Zo wordt de maximale huur volgens het puntensysteem ook niet hoger door de zonnepanelen. Dit modelcontract is te downloaden op vastgoedbelang.nl.

Zonnepanelen zijn eigendom van verhuurder

Indien de zonnepanelen eigendom zijn van de verhuurder geldt het volgende: als de verhuurder de zonnepanelen betaalt, zal daar doorgaans een huurverhoging tegenover staan. Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) bepaalt de maximale huurprijs van huurwoningen. Als de zonnepanelen zorgen voor een beter energielabel, levert dit extra punten op en daarmee het recht op huurverhoging. De verhuurder mag de huurprijs echter alleen verhogen wanneer hierover vooraf een overeenkomst is getroffen met de huurder. De huurder profiteert van de zonnepanelen via de besparing op energiekosten. Het is verstandig afspraken te maken over het onderhoud van het systeem. Wanneer de huidige huurder vertrekt mag de verhuurder een nieuw huurtarief bepalen (met inachtneming van het maximale huurtarief).

Huurders die geen eigenaar van zonnepanelen zijn, maar alleen gebruiker, mogen alleen gebruikmaken van de salderingsregeling als zij de zonnepanelen zelf betalen, betalen met een lening of wanneer ze het systeem huren voor een vast bedrag per maand ('financial lease'). De salderingsregeling staat namelijk alleen open voor degene die 'de risicodragende investering' in de zonnepanelen heeft gedaan. Buiten de salderingsregeling is uw stroomleverancier niet verplicht om 20 cent per kWh (prijspeil 2016) te vergoeden. De vergoeding bedraagt dan minimaal slechts 8 cent per kWh. Op internet staan overzichten van de vergoedingen per energieleverancier; zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'.

Sinds 2015 komen ook huurders die geen eigenaar zijn van zonnepanelen in aanmerking voor korting op de energiebelasting. 

Zonnepanelen via een collectief

Het is mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de mogelijkheden om een schoolgebouw te verduurzamen?

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet hoe.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een gratis keuzehulpmiddel voor verduurzaming van schoolgebouwen uit het primair en voortgezet onderwijs.

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen uit 3 verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn 9 integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. 8 van de maatregelpakketten voldoen aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft ook een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het elektriciteitsverbruik is gemiddeld genomen vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

 • Besparing op de energie (kostenbesparing),
 • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
 • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Daarnaast zorgt een gezond binnenmilieu voor:

 • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
 • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
 • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel

Kijk voor meer informatie over Frisse scholen op de website van RVO en GreenDeal Scholen


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor de realisatie van een collectief zonnesysteem?

Beslisboom Zon

Stel, je ziet kans om op een locatie (dak of grond) een collectief zonnesysteem te realiseren. Welke financieringsmogelijkheden zijn er dan? Kun je een zonneproject rendabel maken? De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om de businesscase vorm te geven!

Op dit moment zijn er twee stimuleringsregelingen om de businesscase voor een zonnepark op te baseren: 

Gebruik de Beslisboom Zon om te bekijken welke regeling voor jouw project het meest voor de hand liggend is. En bereken welk rendement dat ongeveer oplevert.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe gaat gemeente Zevenaar om met ruimtelijke inpassing van zonnevelden?
De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken zijn initiatieven van anderen nodig, zoals het realiseren van (grootschalige) zonnevelden. De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input van die avond is meegenomen in een (concept) afwegingskader. De samenvatting kun je hier downloaden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik woon in een monument in Zevenaar, wat kan ik doen met zonnepanelen?

Vaak heeft u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente. Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie.

Wilt u meer weten kijk dan op de site van de gemeente Zevenaar bij monumenten.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik een duurzaamheidslening aanvragen in de gemeente Doesburg?

De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een Duurzaamheidslening aan te gaan.

Met de gemeentelijke duurzaamheidslening is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan je woning. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen of een warmtepomp. De voorwaarden zijn door de gemeente zelf bepaald. Alleen natuurlijke personen kunnen een duurzaamheidslening aanvragen. Rechtspersonen, waaronder een Vereniging van Eigenaren (VVE), zijn uitgesloten.

Kenmerken duurzaamheidslening

 • eigen woning in de gemeente Doesburg
 • leenbedrag tussen de € 2.500,- en € 25.000,-
 • looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
 • toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)
 • rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag (actuele rentetarieven)
  op dit moment 1,6%
 • altijd boetevrij aflossen
 • geen afsluitkosten

Leeftijdsgrens

Voor alle consumptieve leningen van SVn geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik woon in een monument in Doesburg, wat kan ik doen met zonnepanelen?

In de binnenstad en op monumentale gebouwen moet een vergunning zijn verleend om zonnepanelen te plaatsen.

In de historische binnenstad zijn zonnepanelen alleen mogelijk als de plek en het pand de ingreep aankan zonder dat hierdoor historische waarden verloren gaan. Het gaat daarbij zowel om het behoud van het historisch materiaal als om karakter en aanzicht. Plaatsing is bijvoorbeeld mogelijk op een deel van het dak dat minder waardevol of representatief is en waarop de panelen vanuit openbaar gebied niet te zien zijn. Uitgangspunten voor de toepassing van zonnepanelen en zonnecollectoren op of bij monumenten of in beschermd stadgezicht:

 • Het gas- en energieverbruik is bij voorkeur al eerder verlaagd met alle mogelijke maatregelen die geschikt zijn voor het monument.
 • Voor de zonne-energie-installatie bestaan geen geschikte alternatieve installaties of locaties met minder gevolgen  voor de cultuurhistorische waarden, historisch-ruimtelijke waarden en de historische materialen en constructies.
 • De zonne-energie-installatie is op de gewenste locatie goed te richten naar de zon, kan zonder veel schaduw op de panelen of collectoren zonlicht opvangen en levert een relevante bijdrage aan het milieu.
 • Elk monument is anders. Het aanbrengen van zonnepanelen is dus maatwerk; Door de installatie gaan geen cultuurhistorische of historisch-ruimtelijke waarden verloren voor het gebouw in zijn totaliteit of voor het gebied in zijn geheel;
 • De plaatsing van het systeem heeft voor de gekozen locatie weinig visuele gevolgen en leidt niet tor verlies van waarden.
 • De installatie (inclusief alle bijbehorende onderdelen) is niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Binnen het beschermde stadsgezicht verstoort de installatie ook geen belangrijke uitzichten, vanuit of binnen het beschermde gezicht.
 • Het uiterlijk van de installatie (waaronder grootte, vorm, kleur en reflectie) leidt niet af van het karakter van het gebouw en de omgeving.
 • Plaatsing van de installatie leidt niet tot fysiek schade aan of verlies van belangrijke historische materialen en constructies.
 • Kabels, leidingen en alle bijbehorende apparatuur zijn binnen in het gebouw onder te brengen, zonder schade aan of verlies van belangrijke historische materialen en constructies.
 • Vooroverleg over het al dan niet plaatsen van zonnepanelen is sterk aan te bevelen, omdat dit teleurstellingen in het vervolgtraject kan voorkomen!

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen sportclubs subsidie krijgen voor zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Voor andere voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kun je bij de regeling bekijken.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Je mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Extra subsidie voor energiebesparende regelingen
Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd.

Welke energiebesparende maatregelen hiervoor in aanmerking komen, leest u in de Bijlage hieronder.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer (MKB) energiebesparen en/of hernieuwbare energie opwekken?

Wilt u als ondernemer besparen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame omgeving? In onderstaand overzicht is weergegeven waar een bedrijf terecht kan voor een onafhankelijk advies.

 • Expertisecentrum Energiebesparen

Het Expertisecentrum Energiebesparing (ECE) is een groeiend netwerk van actieve ondernemers, overheden, branche- en marktpartijen die hun ervaringen en netwerk delen om tot meer energiebesparing te komen. De belangrijkste doelstelling is het bieden van een onafhankelijke wegwijzer naar bestaande tools, kennis, initiatieven en ervaringen, gericht op energiebesparing in het bedrijfsleven en binnen overheden.

 • MKB Energy CheckUp

MKB Energy CheckUp is voor hotels, restaurants, winkels en kantoren en biedt: benchmark, scan voor energiemaatregelen, installateurs&adviseurs, (kosten)besparing en erkende maatregelen.

 • EnergieNext

EnergieNext is een online kennisplatform, gericht op de Energie en Milieu Technologie (EMT) sector in Oost Nederland. Het verbindt energieprofessionals (in opleiding), onderzoekers, studenten (van MBO tot universiteit) aan de innovaties en ontwikkelingen in het domein van de duurzame energie.  

 • Infomil

Op deze site staat informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en is een hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van (technische) mogelijkheden voor een zuinig energiegebruik in een gebouw.

 • DEC Liemers

Het DEC Liemers heeft tot doel om de Liemers tot meest duurzame regio van Nederland te maken en om met duurzame innovaties nieuwe economische kansen voor de Liemers te benutten. DEC Liemers initieert duurzame projecten, deelt kennis en leggen verbindingen tussen ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als ondernemer hernieuwbare energie produceren. Hoe kan ik SDE+ subsidie aanvragen?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Najaarsronde

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is gesloten. De najaarsronde loopt van dinsdag 29 oktober 9.00 tot donderdag 14 november 17.00. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO. Op dinsdag 24 september 2019 (ochtend of middag) is er in Zwolle een informatiebijeenkomst over de SDE+ najaarsronde.

Verbreding SDE+

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed onder de noemer stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Met de SDE+(+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62